Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-4

 

Okul müdürü, okul için gerekli insani, finanssal, maddi kaynakların sağlanmasından ve bunlar aracılığıyla öngörülen ürünlerin üretilmesinden, okul çalışanlarının ve öğrencilerin performansından sorumlu olan kişidir. Ancak okulun toplam performansı, her şeyden önce okul içinde çalışan insanların performansına bağlıdır. Böylece okul müdürü, öncelikle okulun amaçlarının sahip oldukları bedensel ve zihinsel güçler yanında onların gönül güçlerini de harekete geçirmesi gereken kişidir. Bir okulda okul yöneticisinin çeşitli rol ve işlevlerinden söz edilebilir. Bunlar arasında kaynak sağlayıcılık, planlayıcılık, koordinatörlük, rehberlik, liderlik gibi roller sayılabilir. Söz konusu rolleri gerçekleştirebilmek için de yöneticilerin, insani, teknik ve kavramsal yönlerden bazı beceri ve yeterliliklere sahip olması gerekir (Şişman, 2013:132)

            Görünür kişi olarak okul yöneticisi, sınıf ortamında ve koridorlarda öğretmen ve öğrencilerle etkileşimde bulunur; bölüm toplantılarına katılır ve öğretmenlerle doğal bir biçimde sohbet eder. Okul yöneticisi, okul vizyonunun bir bekçisi olarak okulun her tarafında kendisini hissettirir. Görünür okul yöneticisi, okulun değerlerini, çevrenin baskı gruplarına da kabul ettirmeye çalışır. Görünür okul yöneticisi, öğretmenleri sınıf ortamında formal ve informal olarak gözlemler ve etkisini onlar üzerinde hissettirir. Görünür kişi olarak okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerin başarılarını dikkatlice değerlendirir ve ödül dağıtıcı kişi olarak öğretmen ve öğrenciler üzerinde güçlü bir etki oluşturur (Çelik, 2013:50).

            Okulun dış çevresi, okulun içinde yer aldığı sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik çevreyi ifade eder. Okul dışı çevre, öğrenciler üzerinde etkili olduğu gibi söz konusu çevreyle okulun olumlu ilişkiler geliştirmesi, çevrenin okula destek ve katılımının sağlanması, etkili okul konusunda yapılan birçok araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerle ilgili olumlu sonuçların elde edilmesine de katkıda bulunmaktadır. Etkili okullar, okulun içinde yer aldığı toplumun ve ailenin, okulun amaçlarından haberdar olmalarını, öğretmen ve öğrencilerin sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar. Okul yöneticileri, çeşitli yollarla (yazışmalar, ziyaretler, çevreye dönük eğitsel etkinlikler v.b.) bu ilişkileri geliştirebilir ve ailelerin, kendi çocuklarının gelişimine ve eğitimine doğrudan ve aktif olarak katkıda bulunmalarını sağlayabilir (Şişman, 2013:146).

            Eğitim yöneticisinin gerek öğretmenler ve gerekse öğrenciler için öğretimsel liderlik rolü bulunmaktadır. Bununla beraber okulun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması okulun amaçlarına uygun hizmet vermesi açısından önemli bir yere sahiptir. Örneğin kaloriferi yeterince yanmadığı için ısınamayan bir okulda eğitim-öğretim faaliyetleri aksayacaktır. Temizlik ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olmayan bir okulda da temizlik, hijyen gibi durumlar gerçekleşmeyeceğinden yaşanan aksamalar, öğrenci ve öğretmen sağlığını tehdit edecek noktaya gelecektir. Böylesi bir durumda eğitimin sağlıksız oluşu, okulu, amacını gerçekleştiremeyecek bir konuma sokacaktır. Okul yöneticileri ise okulun amacına uygun hizmet vermesi için var olan ekonomik kaynağı verimli kullanmaya özen göstermek durumundadır. Diğer taraftan herhangi bir geliri olmayan okullarda ise okul yöneticileri okulun ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okula ekonomik kaynak sağlamaya çalışmaktadır. Bu aşamada eğitim yöneticisinin sorun çözme becerileri devreye girmektedir. Yöneticilerden beklenen sosyal ve iletişimsel becerilerini kullanarak okula yakın veya uzak çevreden kaynak sağlayabilmektir.

YORUM EKLE