Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-3

Bütün kamu harcamalarında olduğu gibi eğitim alanına yapılan harcamalar da eğitimin toplumun iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesine yaptığı veya yapabileceği katkı göz önünde bulundurularak haklı görülebilir veya savunulabilir. Çeşitli hizmetlerin topluma götürülmesinde çeşitli alanlara yapılacak harcamalar ve özellikle yatırım harcamaları birbiriyle rekabet halindedir.  Bu rekabetin nedeni, daha önce de belirtildiği gibi, kamu kesiminin elindeki fonların sınırlı olmasıdır. Bu nedenle sınırlı imkânların en rasyonel veya en etkin şekilde kullanılmasına ve toplumun iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesine, asgari maliyetle en yüksek verimi sağlayacak hizmetlere öncelik tanınmasına çalışılacaktır (Serin, 1979:119).

                Bir okulun, kendisine yüklenen misyonu yerine getirebilmesi, bütün paydaşlarının işbirliği içinde çalışmasına bağlıdır. Öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerinin uyum içerisinde çalışması başarıyı getiren etmenlerden biridir. Bu başarının oluşmasında okulun sahip olduğu ekonomik imkânlar da oldukça önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan okul yöneticilerinin paydaşları ortak bir amaç etrafında toplayabilmeleri diğer ifadesiyle etkili ve verimli olmaları okulun organizasyon olarak amacına ulaşmasını sağlar. Çünkü okul idarecilerinin sahip olduğu yönetim ve organizasyon bilgisi okulun gelişim vizyonunu belirleyerek ilerlemesini sağlamaktadır.

            Ülkemizde eğitim yöneticiliği, yasal metinlerde ikinci görev kapsamında yürütülmektedir. Çünkü eğitim yöneticisi olan kişinin asıl mesleği öğretmenliktir. Belli bir süre öğretmenlik yapanların atanma kriterlerine uygun olarak eğitim yöneticisi (okul müdürü, müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı gibi) olarak görevlendirilir. Bu aşamada tartışmalı olan konu yönetim bilgisi ve akademik alan bilgisi iyi olan kişinin iyi bir yönetici olup olamayacağı konusudur. Dolayısıyla yöneticiliğin salt bilgiye dayalı bir görev olmadığı açıktır. Çünkü eğitim yöneticiliği yapacak olan kişinin iletişim becerisi, problem çözme becerisi ve halkla ilişkiler alanlarında da yeterli donanıma sahip olması ve bu bilgileri okulun amaçlarına ulaşması için kullanabilmesi gerekmektedir. Bu durumda eğitim yöneticisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim programlarının olmayışı bu alandaki en önemli eksikliktir.

            Kaynak sağlayıcı olarak okul yöneticisi, okulun vizyon ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli toplumsal kaynakları sağlayan, bu kaynakları özenle bir araya getiren ve gerekli yapıyı kuran kişidir. Kaynak sağlayıcı, okul personelini dikkatli bir şekilde değerlendirir ve onların kişisel yeterliliklerini geliştirir. Okul personelinin yeteneklerini geliştirmenin yanında, onların öğretimsel sorunlarını da çözmeye çalışır. Öğretimsel lider, grup sürecinden yararlanır; bu konuda uzman bir kişi olarak okulun bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. Okul yöneticisi, çalışma grupları, mesleki konferanslar ve hizmet içi eğitim kursları düzenleyerek insan kaynaklarını geliştirmeye çalışır (Çelik, 2013:46)

YORUM EKLE