UNAT;“Gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü buruk bir şekilde kutluyor“

üro Memur-Sen Mardin Şube Başkanı Ümit UNAT 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

 UNAT;“Gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü buruk bir şekilde kutluyor“
UNAT , "Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Gümrük çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü buruk bir şekilde kutladığını, Toplu Sözleşme sürecinde, Kurum İdare Kurulunda ve Bakanlık ziyaretlerinde dile getirdikleri sorun, öneri ve taleplerin giderilmesini umutla beklediklerini belirtti.

Büro Memur-Sen Mardin Şube Başkanı Ümit UNAT  açıklamasına şöyle devam etti. “Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri düzenlemelerin bugüne kadar yapılmadığı gibi sürekli mevzuat değişikliklerinin getirmiş olduğu ağır iş yükü, gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve yer değişikliği endişesi gibi sebepler çalışma motivasyonunu bozmaktadır” dedi.

Dünyanın coğrafyasında eşya ve taşıt trafiği üzerinde stratejik öneme sahip gümrük kapıları ve ülkemiz ekonomisi açısından hayati öneme sahip ticaret merkezlerinde, havaalanlarında ve limanlarda yer alan ithalat, ihracat ve transit işlemlerinin gerçekleştirildiği iç gümrüklerimiz, her türlü mali, idari ve teknolojik imkanı hak etmektedir. Gümrük kapılarında ve iç gümrüklerimiz de teknolojik standardın artması, fiziksel koşulların üst seviyeye çıkarılması öncelikli olarak ülkemizin itibarının ve gelişmişliğinin bir ispatıdır. Aynı şekilde gümrüklerde görev yapan insan kaynağının sorunlarının giderilmesi çalışma motivasyonunu arttıracaktır" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının yeni dönemde hazırlanacak teşkilat yasası ve Yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi önemlidir. Tam bu noktada sorumlu sendikacılık adına biz “Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan; değişimden yararlanmaktır” diyerek gelin bu değişimi hep birlikte yapalım diyoruz. Personel Genel Müdürlüğüne sunduğumuz 3 Bölge Esaslı Yer değiştirme Sistemi Raporu ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “gümrük ve gümrük muhafaza sınıfının” ihdası hakkındaki kanun teklifi taslak çalışması Taşrada ve özellikle sahada sorun yaşayan tüm personelin en önemli beklentileridir.

 Ticaret Bakanlığı çalışanlarının haklarının, taleplerinin en kısa sürede karşılık bulmasının gerektiğini vurgulayan UNAT, "Yer Değiştirme Yönetmeliği; eş durumu, mazeret ve sağlık durumları kapsamında günümüz koşullarına cevap vermemektedir. Önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşanmaması için yönetmelik günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Ayrıca Gümrük çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesi hususunda aşağıda ifade etmiş olduğumuz sorunların çözümünü beklemekteyiz.

*Çalışanların maaş ve fazla mesai ücretlerinden yüzde 27 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu da ciddi anlamda ücret kaybına sebep olmaktadır. Konu hakkında yargı kararları da esas alınarak bu sorunun ortadan kaldırılması için fazla mesai brüt ücretinden ek ödeme brüt ücreti mutlaka mahsup edildikten sonra vergilendirilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

Ticaret Bakanlığı çalışanlarının çalıştığı bölgelerde adaletsiz bir gelir dağılımı söz konusudur emek ve ücret dengesi maalesef ters orantılıdır emeğin fazla olduğu yerlerde ücret buna mukabil daha az ödenmektedir Fazla çalışma ücretlerinden yüzde yirmi yedi dilimine varan oranda   vergi kesilerek çalışanlar mağdur edilmektedir özellikle Kara sınır kapılarımız da personelimiz emeğinin karşılığını alamamaktadır Kara sınır kapılarımızın tümünde 24 saat esasına göre ağır çalışma koşullarında hizmet verilmektedir Yetkili Sendika olarak bu sorunu toplu sözleşme maddelerine ĶİK  toplantı maddelerine ve bakanlığımız yetkilileri ile yaptığımız görüşmelere taşıyarak sorunun çözümünü talep ettik bu süreç içerisinde bakanlığımız konu ile ilgili kara sınır kapılarında görev yapan personeli sevindirecek adımlar attığı yönünde bilgi almaktayız ancak bugüne kadar Bununla ilgili bir gelişme sağlanmamış olması   personel üzerinde olumsuz  motivasyon sağlamak ta sınır kapılarımızın bu konu ile ilgili beklentileri ve Umutlar yüksektir bir an önce Kara sınır kapılarımızı sevindirecek personelin mağduriyetlerini çözecek bu adımların ivedilikle acilen atılması gerekir.

*Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan personele de daha önceden olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmelidir.

*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalı ve personele kariye planlama imkanı tanınmalıdır.

*Gümrük ve muhafaza personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla fiili hizmet zammının verilmesi, Silah taşıma tazminatının verilmesi, emekli olduktan sonra silah harcının alınmaması düzenlemesinin genişletilmesi (Silah Taşıma Yetkisi olan ve düzenleme dışında kalan Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı ünvanları için), Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi adli kolluk birimi olan muhafaza personeline diğer kolluğun almış olduğu ek göstergenin verilmesi gerekmektedir.

*Kaçak istihbarat müdürlükleri bünyesinde görev yapan ve gümrük kontrollerinin önemli bir parçası olan Taşıt ve Konteyner Tarama Cihazı personelinin özlük hakları iyileştirilmelidir.

*Muayene Memuru ünvanlı personelin yapmış oldukları görevin zorluğu dikkate alınarak özlük hakları iyileştirilmeli ve bu kapsamda Muayene Denetmeni olarak kariyer meslek haline getirilmelidir.

*Gümrük ve Muayene Memurları için yaptıkları tahakkuklarda ya da kendilerinin kasıtlı olarak yapmadıkları iş ve işlemlerde 12 yıl boyunca geçmişe dönük haklarında işlem yapıldığından bu mağduriyeti giderek bir sigorta fonunun oluşturulmalıdır.

*Ambar Memuru olarak görev yapan personelin çalışma koşullarının düzeltilmeli, yıpranma hakkı verilmelidir.

*Taşra teşkilatında vardiya sistemi ile 24/24 ya da 12/12 görev yapan personelin uluslararası çalışma örgütü normları ve ulusal mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılmasının sağlanmalıdır.

*Aday memurların hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayılması düzenlemesinden, halen bölgede fiilen görev yapan personelinde talebi halinde yararlandırılmasının sağlanması,

 Mülga Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüklerinde ya da taşra birimlerinde görev yapmakta iken taşra teşkilatı Bölge Müdürlüklerine ataması yapılan personelin de gümrük fazla mesaisinden yararlandırılması sağlanmalıdır.

*Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavında Lise Mezunu Yardımcı Hizmetlilerin bir defaya mahsus sınava alınmalarının sağlanması,

*Şoför ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb. unvanda çalışan personelin talebi halinde (atanacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla) Memur ve V.H.K.İ. kadro unvanlarına atanmalarında gerekli kolaylığın sağlanması,

*Bakanlığımız taşra hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alımı yapılan (1750) Sözleşmeli Personele Aday Memurluk ve Zorunlu Bölge Hizmeti sonrasında kadro verilmesi ayrıca görevde yükselme sınavına girmelerinin sağlanması,

*Akşam ve Gece Mesaisine kalan Teknisyenlere mesai ücreti verilmesi, Teknik Kadroda çalışan personelin rotasyon kapsamı dışında kalması uygulamasının devam etmesi, zorunlu durumlarda tayin durumlarının değerlendirilmesi,

*Bakanlığımızda 657 sayılı kanunun 4. Maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personelle ilgili Genel Mevzuatta (Usul ve Esaslar) Yer almaya hükümler sebebiyle bu unvandaki personelin işlemlerinin uygulamalarında sıkıntılar yaşanmakta ve ilgililer mağdur edilmektedir. Bahse konu personelin atama işlemlerinde mevcut mevzuat hükümleri yeterli değildir. Bu sebeple de mazeret durumları dahil olmak üzere personel atama işlemleri konusunda tereddüt yaşanmakta veya atamaları yapılmamaktadır. Bu nedenle, Genel Mevzuatta hüküm bulunmayan bölümlerin tespit edilerek personelin mağduriyetini giderecek nitelikte Bakanlığımız tarafında yönerge hazırlanmasını veya 657 sayılı kanunun 4/a kapsamında yer personel ile ilgili işlemlerin sözleşmeli personel içinde aynen uygulanmasını talep ediyoruz.

Büro Memur-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi temennisi ile tüm Ticaret Bakanlığı çalışanlarının Dünya Gümrük Günü’nü kutlarız.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 01:01

Furkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER