E-Tebligat Nedir?

Teknolojinin günümüze kadar insanlara çok önemli bir yararı olduğu şüphesiz bir gerçektir. Teknoloji sayesinden insanlar çok daha kolay yaşam imkanlarına sahip olurlar ve yapacakları işler çabul ve rahat yapabilirler.Birçok alanda hayatımıza giren teknoloji, kamu kurumları tarafından da etkin bir şekilde kullanılır oldu. Son yıllarda kamu kurumları arasındaki bilgi aktarım sistemleri ile kamusal işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte ve özellikle Maliye Bakanlığı bünyesindeki; başvuru, beyanname verme, ödeme, işlem takibi gibi işlemler elektronik ortamda yapılabilmekte.Bugün ise teknolojik gelişmeler sayesinde iş hayatımıza  bir yenlik daha eklendi.

 

Bahsi geçen yenilik E-Tebligat.Peki nedir E-Tebligat; Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Maliye Bakanlığı'nın vergide elektronik tebligat (E-Tebligat) dönemi 1 Ocak 2016 günü resmen başlıyor.

 E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerin süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacak. Bu mükelleflere re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılacak.

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerin zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün olmayıp Zorunlu sebepler  ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi haller olarak sıralanmıştır.

Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.  Sistemde GİB tarafından düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilecek. Sistem ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sistem hakkındaki bilgilendirmesine göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgeler, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine gönderilebilecek

E-TEBLİĞAT BAŞVURUSUNU KİMLER NASIL YAPACAK

Kurumlar vergisi  ile gelir vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olmak için  aşağıdaki linke yer alan EK:1 doldurularak (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-7-1.pdf                                                                                                                               “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi  formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

E-Tebligat başvurusunu, mükellefler, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir. Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

 Yeni mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Yukarıdaki linkte yer alan EK:2) bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır  Mükellefler (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150827-7-1.pdf) GİB WEB SAYFASINDAKİ internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. GİB İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

 Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi olanlar; Daha önce internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunanların (kdv iade işlemleri ve diğer işlemlerde kullandıkları), yukarıdaki linkte yer alan; “Daha önceden internet Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifrem bulunması nedeniyle, şifremi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmak istiyorum.” kutucuğu işaretlemeleri durumunda, aynı kullanıcı kodu ve şifreyi elektronik tebligat alma işlemlerinde de kullanmaları mümkün olacaktır.

Başvuru yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildirimi'nde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile GİB tarafından bilgilendirme yapılacak

 

Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilecekler.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlar.Hizmet kalitesini arttırır.Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder, güvenilirdir.Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilir.Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığını, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğunu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğunu, görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmaz.Fiziki ortamda yapılan tebligatlar ücretli iken E-Tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir masraf bulunmadığından bütçeye katkı sağlar.E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostudur.

 

YORUM EKLE