TEKNOLOJİ VE BİLGİNİN YARATTIĞI :YENİ DÜNYA-YENİ TOPLUM

 
Globalleşen dünya ile insan yer kavram ehemmiyetini kaybetti.Teknoloji ve bilgi çağıyla mesafeler azaldı.Küresel vatandaşlık kavramı artık sıkça dillendirilmeye başlandı.Dünya tabiatına karşı artan tehditlere karşı duran ekolojik vatandaşlık kavramı da içimizde yerini almaya başladı.Ulus sonrası vatandaşlık kavramı ile ülke sınırları kalktı, sınırlarda geçirgenlik ve değişkenlikler meydana geldi.
 
Hayatımız baştan sona değiştiren yeni kavramlardan bazıları; herhangi bir yere bağlı olmaksızın yaşayan “ağ toplumuna” geçiş, Habermas’ın “ben merkezci ego” ile dünyayı manipüle etmeye çalışan “amaçsal-rasyonel eylem” tipi.Modernizmin yarattığı “post-modernizm,” insanların, bilgi ve teknolojinin doğurduğu sorunlarla oluşan “risk toplumu.”İlişkilerin rutinleştiği bir yaşam olan, insanların fiziksel temas olmaksızın uygulanan “simgesel şiddet.”İnsan ilişkilerinin sistematik olarak çarpıtılmış bir iletişim küreselleşme ile oluşan “toplumsal sermaye.”İnsanların ve toplumların, düşünümsel modernleşmesi, insanlar arasında aşırı artan “ekonomik sermaye”.Özgül bir toplumsal örgütlenme biçimi olan, “enformasyonel toplum.”Eğitimde geleneksel kültürün terk edilip, “kültürel sermaye” edinilmesi, modern toplumun simgesi olan, küresel kent, çoğu dünya ülkelerinde, ortaya çıkan “meşruitiyet krizi.”Çok karmaşık toplumlarda bireylerin hareket alanını daraltan, “yaşantı dünyasının kolonileşmesi.”Küreselleşme süreci ile oluşan yeni kapitalizmin yaşam hızının yarattığı “zaman-mekan sıkışması,” bilgiye istediği anda ulaştıran “bilgi teknolojisi.”Kültürlerin kaynaşması ile “çok kültürlülük.”Ayak üstü hazır beslenme, “fast-food.”Yeni ekonomik yapılanma olan “kapitalizm.”Dünyaya kendi penceresinden bakan, “bakış açılarının karışıklığı.”Yeni toplum olan “post-kapitalist toplum.”Yapay bir kültür olan, “kültür endüstrisi ve kitle kültürü.”İnsanların, topluma ve kendilerine yabancılaşması, “meta fetişizmi.”Aile ve evlenme biçimlerinin değişmesiyle, “parçalanmış aileler….” Çokkültürlü vatandaşlıkla, azınlık kültürleri yaşatma, barındırma ve entegrasyonu sağlama yoluna gidilmeye başlanmıştır.Bütün kültürlerin bir araya gelmesiyle eritme potasında birleşen farklılıklar yeni bir karışım olan kültürü oluşturmuştur.ABD ve AB ülkelerine eritme potasına örnek verebiliriz.
 
Bilgiye, teknolojiye ulaşmada uçurum yaratan digital bölünme ile oluşan adaletsizlik.Herkesin istediği bilgiye anında ulaşması günümüzde, dünyanın bir çok ülkesinde hala internet, telefon ve diğer kitle iletişim araçlarından bihaber yaşayan insanların varlığından söz etmek elbette acı vericidir.Teknoloji insanı yalnızlaştıran araçları; televizyon, internet ve diğer kitle iletişim araçları…Tüm hayatımızı işgal eden, insanı boyunduruğu altına alan sanal medya, geleneksel yüz yüze ilişkilerin azalmasına hatta yok olmasına vesile olup yerine sanal alemde sanal cemaatler almıştır.
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
hoca
hoca - 8 yıl Önce

insanlar iyice makinelştie